Připravenost obchodních parků na mimořádné události a krizové situace

V roce 2020 získala společnost SECURU s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, uskutečněném prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v rámci druhé výzvy Pražského voucheru na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Poskytovatelem znalostí jsou specialisté z certifikované výzkumné organizace Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví ZÚBOZ (http://www.zuboz.cz/).

Zajištění bezpečného prostředí patří k základním potřebám každé moderní organizace. Tato potřeba je zvláště významná u staveních komplexů, kde se soustřeďuje větší množství různých fyzických a právnických osob jako jsou obchodní parky neboli business centra. Zkušenosti posledních let a současný trend jednoznačně ukazuje, že počet těchto velkokapacitních objektů bude i nadále narůstat. Důvodem toho jsou přestavby a modernizace starších a nevyhovujících objektů na komplexy s širším využitím, či stavba zcela nových komplexů s cílem uspokojení neustále narůstající poptávky obyvatel na širší spektrum služeb nacházející se tzv. pod jedno střechou a zároveň minimalizovat celkové provozní náklady. Koncentrace společných aktivit tak nesporně přináší řadu synergických výhod, zejména možnosti užší spolupráce mezi rozličnými subjekty, zvýšení atraktivity jednotlivých lokalit i zkvalitnění života občanů. Ovšem právě toto společné sdílení prostor představuje také vyšší míru rizika vzniku nežádoucí mimořádné události nebo dokonce krizové situace. Tyto komplexy nájemní formou poskytují prostory a společné zázemí různým subjektům, které se mnohdy ani neznají. Problém však nastává v případě vzniku konkrétního ohrožení a potřeby jeho společného řešení za účasti všech subjektů daného komplexu. Tato ohrožení mohou mít různou podobu, od přírodních katastrof, technických a technologických selhání až po události způsobené lidským faktorem, a to jak z důvodu úmyslného, tak i neúmyslného jednání. Jejich dopady mohou dosahovat závažných následků nejen na zajištění kontinuity provozu a stability samotných center, potažmo jednotlivých subjektů v nich umístěných, ale rovněž i na zdraví a životy osob, které se zde vyskytují. V takovéto situaci velice často chybí spolehlivý autorizovaný komunikační kanál pro informování všech dotčených osob či dostupnost a současně znalost základních informací pro úspěšné zvládání takovýchto nežádoucích událostí.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zaměřit se detailněji na tuto problematiku a provést související aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude sada metodických pomůcek a praktických nástrojů pro vytvoření a nastavení jednotného systému řízení rizik v obchodních parcích. Zavedení takového systému řízení rizik výrazným způsobem přispěje ke zvýšení úrovně provozní bezpečnosti a zajištění adekvátní připravenost těchto komplexů na mimořádné události a krizové situace. Mezi hlavní výstupy toho projektu patří:

  • Základní bezpečnostní standardy pro obchodní parky
  • Metodika zajištění připravenosti obchodních parků na mimořádné události a krizové situace
  • Nástroj pro vytvoření vstupního bezpečnostního posouzení
  • Nástroj pro hodnocení rizik a zpracování analýzy ohrožení
  • Nástroj pro zpracování bezpečnostní dokumentace
  • Vzor krizové (operativní) karty pro řešení identifikovaných ohrožení

Praktické aspekty bezpečnostních hrozeb a jejich řešení v prostředí mateřských škol

V roce 2021 získala společnost SECURU s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, uskutečněném prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v rámci čtvrté výzvy Pražského voucheru na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Poskytovatelem znalostí jsou specialisté z certifikované výzkumné organizace Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví ZÚBOZ (http://www.zuboz.cz/).

Vytvoření a kontinuální udržování bezpečného prostředí patří k elementárním předpokladům pro fungování každého vzdělávacího zařízení. Zvláště citlivé téma představuje bezpečnost v prostředí předškolního vzdělávání (tzv. mateřských škol). V těchto zařízení se nachází děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, často ale i mladších. Jejich bezpečnost je ovšem plně závislá na znalostech a schopnostech příslušného pedagogického a nepedagogického personálu. Bohužel v tomto segmentu je problematika připravenosti na potenciální bezpečnostní ohrožení, včetně jejich řešení, značně nedoceněna a dosud není k dispozici ucelený materiál či jiná pomůcka určená právě pro tuto cílovou skupinu. V praxi se pojetí bezpečnosti koncentruje pouze na naplnění zákonných povinností v podobě splnění nezbytných požadavků požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Je potřeba si ale uvědomit, že množina hrozeb, které mohou mít negativní dopad na zdraví a životy dětí i zaměstnanců je mnohem širší. Příkladem mohou být technologické havárie související s vlastním provozem školských objektů, výskyt rizikových objektů v blízkém okolí nebo úmyslné kriminální jednání osob.
Hlavním cílem navrhovaného projektu je zaměřit se na oblast komplexní bezpečnosti ve specifickém prostředí mateřských škol a provést související aplikovaný výzkum, jehož výsledkem bude návod pro identifikaci a následné řízení nejčastějších rizik. Bude se jednat o vytvoření stručné, přehledné, a především prakticky využitelné metodické pomůcky, která pomůže ředitelům mateřských škol se nejen zorientovat v bezpečnostních hrozbách, které mohou nastat, ale zároveň jim poskytne i návod, jak se na takové hrozby připravit a řešit je. Metodická pomůcka bude koncipována tak, aby byla přímo využitelná cílovou skupinou koncových uživatelů, kteří primárně nejsou bezpečnostními odborníky. Cílovou skupinou tohoto projektového záměru jsou tedy vedoucí pracovníci mateřských škol, popř. jejich zřizovatelé.

Za účelem dosažení stanoveného cíle tento projekt předpokládá následující výstupy:

  • Specifikace bezpečnostního prostředí mateřských škol
  • Katalog typových hrozeb a z nich vyplývajících rizik v prostředí mateřských škol
  • Katalog opatření pro řešení typových hrozeb a z nich plynoucích rizik v prostředí mateřských škol
  • Metodická pomůcka – Praktické aspekty bezpečnostních hrozeb a jejich řešení v prostředí mateřských škol