V souvislosti s vývojem bezpečnostní situace se objevil nový fenomén hrozby, kdy útočník zaměřuje svou pozornost na otevřená místa s výskytem většího počtu osob a zároveň nízkou mírou zabezpečení proti násilným útokům (tzv. měkké cíle). Současné události ve světě, ale i u nás jednoznačně ukazují, že právě takováto místa se stávají snadným a pohodlným terčem násilných a teroristických útoků. Z tohoto důvodu je nezbytné se komplexním způsobem věnovat otázkám zvýšení odolnosti těchto míst, s hlavním důrazem na ochranu osob, které se v nich nacházejí. Za měkké cíle jsou považovány veřejně přístupné objekty a dále prostory pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Mezi typické měkké cíle patří:

  • Restaurace, hotely, kluby, diskotéky
  • Obchodní centra a tržiště
  • Nemocnice a polikliniky
  • Školy a školská zařízení
  • Sportovní haly a stadióny
  • Letiště, nádraží a dopravní uzly
  • Kina, divadla a zábavná centra
  • Festivaly a kongresová centra
  • Turistické a církevní památky

Připravíme podklady a pomůžeme zpracovat projektovou žádost pro získání dotace na ochranu měkkých cílů

Pomůžeme vymyslet, sestavit a napsat projektovou žádost pro získání finančních prostředků (dotace) na ochranu měkkých cílů.

Vyhodnotíme aktuální stav ohroženosti Vašeho měkkého cíle

Provedeme zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení a odolnosti Vašeho měkkého cíle před neoprávněnou a násilnou činností, identifikujeme slabá místa a doporučíme konkrétní opatření k jejich odstranění, a to dle priorit jejich závažnosti.

Zpracujeme bezpečnostní plán Vašeho měkkého cíle

Navrhneme a popíšeme potřebná bezpečnostní opatření a postupy (procedury) pro zvládání identifikovaných rizik do přehledného dokumentu určeného pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí ohrožující Váš měkký cíl.

Proškolíme Vaše zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany měkkých cílů

V souladu s aktuálními oborovými trendy zajistíme potřebné proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany měkkých cílů s důrazem nejen na preventivní činnosti, ale rovněž na činnosti spojené s bezprostřední reakcí na vzniklý bezpečnostní incident nebo mimořádnou událost.

Prověříme reálnou odolnost Vašeho měkkého cíle

Naplánujeme, prověříme a vyhodnotíme za využití modelových scénářů skutečný stav připravenosti a způsob zvládání bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí v prostředí Vašeho měkkého cíle.